چاپ

باکس های حداقل سفارش 10 عدد

باکس کشویی

سایز 20*40 370,00 تومان

سایز 30*60 410,000 تومان

سایز 40*60 430,000 تومان

سایز 40*80 460,000 تومان

سایز 50*70 510,000 تومان

باکس سالوت

سایز 20*40 180,00 تومان

سایز 30*60 240,000 تومان

سایز 40*60 240,000 تومان

سایز 40*80 280,000 تومان

سایز 50*70 390,000 تومان

باکس درب کتابی

سایز 20*40 330,00 تومان

سایز 30*60 350,000 تومان

سایز 40*60 370,000 تومان

سایز 40*80 390,000 تومان

سایز 50*70 420,000 تومان

باکس درب یخچالی

سایز 20*40 330,00 تومان

سایز 30*60 350,000 تومان

سایز 40*60 370,000 تومان

سایز 40*80 390,000 تومان

سایز 50*70 420,000 تومان

باکس وی آی پی

سایز 20*40 550,00 تومان

سایز 30*60 640,000 تومان

سایز 40*60 680,000 تومان

سایز 40*80 740,000 تومان

سایز 50*70 810,000 تومان

باکس کشویی 2 طبقه

سایز 20*40 550,00 تومان

سایز 30*60 640,000 تومان

سایز 40*60 680,000 تومان

سایز 40*80 740,000 تومان

سایز 50*70 810,000 تومان

باکس مگنتی

سایز 20*40 240,00 تومان

سایز 30*60 280,000 تومان

سایز 40*60 280,000 تومان

سایز 40*80 320,000 تومان

سایز 50*70 390,000 تومان

باکس درب مثلثی

سایز 20*40 330,00 تومان

سایز 30*60 350,000 تومان

سایز 40*60 370,000 تومان

سایز 40*80 390,000 تومان

سایز 50*70 420,000 تومان

باکس های چوبی

باکس تایتل

30.40 جلد 450 باکس 1150 تومان

30.60جلد  500 باکس 11300 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1450 تومان

40.80 جلد  750 باکس 1600 تومان

50.70 جلد  900 باکس 1950 تومان

باکس صندووقی

30.40 جلد 450 باکس 900 تومان

30.60جلد  500 باکس 975 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1125 تومان

40.80 جلد  750 باکس 1200 تومان

50.70 جلد  900 باکس 1800 تومان

باکس VIP

30.40 جلد 450 باکس 1700 تومان

30.60جلد  500 باکس 1950 تومان

40.60 جلد  650 باکس 2200 تومان

40.80 جلد  750 باکس 2500 تومان

50.70 جلد  900 باکس 2800 تومان

باکس سالوت

30.40 جلد 450 باکس 1150 تومان

30.60جلد  500 باکس 11300 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1450 تومان

40.80 جلد  750 باکس 1600 تومان

50.70 جلد  900 باکس 1950 تومان

باکس کتابی

30.40 جلد 450 باکس 850 تومان

30.60جلد  500 باکس 900 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1125 تومان

40.80 جلد  750 باکس 1300 تومان

50.70 جلد  900 باکس 1850 تومان

باکس کشویی

30.40 جلد 450 باکس 1650 تومان

30.60جلد  500 باکس 1650 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1800 تومان

40.80 جلد  750 باکس 2100 تومان

50.70 جلد  900 باکس 2550 تومان

باکس استندی

30.40 جلد 450 باکس 1650 تومان

30.60جلد  500 باکس 1650 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1800 تومان

40.80 جلد  750 باکس 2100 تومان

50.70 جلد  900 باکس 2550 تومان

باکس صندووقی

30.40 جلد 450 باکس 900 تومان

30.60جلد  500 باکس 975 تومان

40.60 جلد  650 باکس 1125 تومان

40.80 جلد  750 باکس 1200 تومان

50.70 جلد  900 باکس 1800 تومان

ورود | ثبت نام

لطفا قبل از نهایی کردن خرید وارد شوید